HOME

Pasted Graphic
® International Academy for Interior Design/Instituut voor Binnenhuisarchitectuur/IVB

AANWIJZINGEN EXAMEN:
INTERIEUR- & VERKOOPSTYLING

Aanmelding
Stuur een verzoek om mee te doen met het examen.
info@binnenhuisarchitectuur.nl
Geef aan: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres.
Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier uiterlijk 30 dagen voor het examen in te mailen.

Bij het inschrijfformulier te voegen: een kopie van rijbewijs of paspoort.
Indien van toepassing: het examengeld tijdig overmaken op de manier, zoals bij de plaatsing wordt aangegeven.

Dit formulier is uit te printen

INSCHRIJFFORMULIER
EXAMEN INTERIEUR- & VERKOOPSTYLING

Examenbureau IVB, 
Postbus 464
1400 AL Bussum

RABO-rekening: 3837 80 004
IBAN: NL36 RABO 0383 7800 04 BIC: RABO NL2U

Familienaam

0 Man 0 Vrouw E-mail

Voornamen (voluit)

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum en geboorteplaats

Examendatum

Ondergetekende wenst te worden toegelaten tot het examen 'Interieur- & Verkoopstyling' onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR). Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u aan het examenreglement te kennen.
Het SOR-examen 'Interieur- & Verkoopstyling' bestaat uit een ochtendzitting van 10.30 tot 12.00 uur, waarbij theorie wordt geëxamineerd.
Het is hem/haar bekend dat hij/zij zich op het examen dient te legitimeren door middel van een identiteitsbewijs, een paspoort of een rijbewijs en hij/zij verklaart het examenreglement te hebben gelezen.
Uw inschrijving wordt officieel erkend op het moment dat het examengeld en dit inschrijfformulier door het IVB is ontvangen. Vergeet niet bij betaling de examendatum te vermelden. Daarna ontvangt u een bevestiging.

Datum

Handtekening van de kandidaat(-date)

Dit inschrijfformulier en een kopie van rijbewijs of paspoort dienen ten
1.
Aanmeldingen
Aanmeldingen die binnen 30 dagen voor de examendatum worden ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
2
Exameneisen
Zoals hier aangegeven.
3.
Examengeld
Het examengeld bedraagt Euro 105,-. Wijzigingen voorbehouden.
Indien u zich terugtrekt voor het examen nadat de nota is verzonden, wordt € 75 kosten voor administratie in rekening gebracht.
4.
Oproep
De oproep voor het examen ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor het examen. Heeft u op die datum nog geen oproep ontvangen, dan dient u direct contact op te nemen.
5.
Tijdstip examen
Ochtendzitting 10.30 uur - 12.00 uur uur: Theorie
6.
Examen
Het examen moet gemaakt worden op het papier dat door het examenbureau wordt verstrekt.
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het examenwerk.
De uitslag van de examencommissie is bindend. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Er vindt nimmer restitutie van het examengeld plaats m.u.v. overlijden.
7.
Legitimatie
Tijdens de examenzitting dient u zich te legitimeren door middel van een paspoort, toeristenkaart, rijbewijs of identiteitbewijs. Zonder één van deze bewijzen wordt u van het examen uitgesloten.
8.
Slagen
Voor elk van de beide onderdelen (praktijk en theorie) moet een voldoende zijn gescoord. Een voldoende is ten minste een 6.
9.
Uitslag
De examencommissie streeft er naar de uitslag binnen 6 weken na het examen aan de kandidaten bekend te maken.
Diploma's worden binnen 4 weken na het bekendmaken van de uitslag toegezonden.

SOR Postbus 166
1260 AD Blaricum
Rekeningnummer: 46.46.60.750
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL58ABNA0464660750

EXAMENREGLEMENT
INTERIEUR- & VERKOOPSTYLING

Het examenreglement 'Interieur- & Verkoopstyling' is gebaseerd op de oorspronkelijke en goedgekeurde versie door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen bij beschikking van 24 augustus 1993, kenmerk CFI/F/BV-93054216. I.v.m. een aantal inmiddels doorgevoerde wetswijzigingen zijn enkele onderdelen aangepast aan de vigerende eisen. Dit reglement is geaccepteerd door de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers en door het bevoegd gezag van het instituut (instelling).

Opmerking: daar waar de mannelijke vorm is gebruikt, is ook de vrouwelijke equivalent van toepassing.

Geslaagd indien voor het onderdeel theorie alsook voor het onderdeel praktijk tenminste het eindcijfer 6 is behaald.
Het examen heeft betrekking op de complete lesstof gebaseerd op de beroepsopleiding 'Interieur- & Verkoopstyling' ontwikkeld door the International Academy for Interiordesign (IVB).

Artikel 1: 
Begripsomschrijvingen
In dit examenreglement wordt verstaan onder:
1.1
De Stichting (SOR):
Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
1.2
IVB:
The International Academy for Interior Design
Instituut voor Binnenhuisarchitectuur.
1,3
De examenvoorzitter:
De voorzitter die onder verantwoordelijkheid van de SOR is belast met het afnemen van het examen.
1.4
Het Instituut:
De onderwijsinstelling geaccepteerd door de SOR.
1,5
De kandidaat:
Degene die ter deelneming aan het examen is ingeschreven.
1,6
Het diploma:
Het diploma 'Interieur- & Verkoopstyling' zoals erkend door de SOR.
1.7
De beoordelingslijst:
De beoordelingslijst behorende bij het examen 'Interieur- & Verkoopstyling’.

Artikel 2: 
Algemene bepalingen
2.1
Ten minste twee maanden tevoren wordt de examendatum aan het instituut bekend gemaakt door de SOR.
2.2
De examens worden in de regel tweemaal per jaar afgenomen.
2.3
Cursisten, die zich tijdig hebben ingeschreven voor het examen 'Interieur- & Verkoopstyling' kunnen, na plaatsing en tijdige betaling van het examengeld, aan het examen deelnemen.

Artikel 3: 
Regeling van de examens
3.1
Het examen wordt afgenomen conform het reglement.
3.2
De kandidaat dient zich uiterlijk 30 dagen voor de examendatum schriftelijk bij het IVB aan te melden.
3.3
Ten minste twee weken van tevoren wordt de kandidaat schriftelijk door het IVB opgeroepen voor het examen.

Artikel 4: 
Deelname, aanmelding en inschrijving
4.1
Alle cursisten, die een opleiding hebben gevolgd bij the International Academy for Interior Design (Instituut voor Binnenhuisarchitectuur) kunnen deelnemen aan het examen 'Interieur- & Verkoopstyling' onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR).
4.2
Degenen die niet als cursist bij het door de SOR geaccepteerde instituut staan ingeschreven, worden uitgesloten.
4.3
De aanmelding voor het examen dient tijdig te geschieden door middel van het examen- inschrijfformulier. Daarbij dient een kopie van rijbewijs of paspoort te worden meegestuurd.
4.5
De inschrijving voor het examen vindt plaats nadat door de examenadministratie van het instituut de betaling en het correct ingevulde en ondertekende exameninschrijfformulier  is ontvangen met een kopie van rijbewijs of paspoort.
4.6
De ontvangen examengelden komen niet voor restitutie in aanmerking, m.u.v. van overlijden van de kandidaat.
4.7
Een kandidaat die zich terugtrekt van het examen nadat de schriftelijke oproep (artikel 3.3) verzonden is, is Euro 75,- administratiekosten verschuldigd.

Artikel 5: 
Openbaarheid van examens
5.1
Bij het instituutsexamen 'Interieur- & Verkoopstyling' dat wordt afgenomen onder auspiciën van de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers (SOR) worden voor het goede verloop ervan geen derden toegelaten.

Artikel 6: 
Examencommissie
6.1
De examencommissie bestaat uit deskundigen.
6.2
Deskundig is hij die ruime ervaring heeft op het gebied van het afnemen van examens of kennis bezit op het gebied van 'Interieur- & Verkoopstyling'.

Artikel 7: 
Indeling van het examen
7.1
De examens worden schriftelijk afgenomen.
7.2
De kandidaten ontvangen uiterlijk twee weken vóór de datum van het examen een examenoproep waarin staat aangegeven:
a. de onderdelen waaruit het examen bestaat;
b. de maximale duur van het examen;
c. de datum van het examen;
d. het tijdstip van het begin van het examen;
e. de plaats van het examen;

Artikel 8: 
Legitimatie
8.1
De kandidaat dient zich op het examen te legitimeren met een geldig paspoort, toeristen- kaart, rijbewijs of postidentiteitsbewijs.

Artikel 9: 
Geheimhouding examenopgaven
9.1
Na vervaardiging van de theorie-examenopgaven (multiple-choise) worden deze overhandigd aan de examenvoorzitter.

Artikel 10: 
Organisatie van het examen
10.1
The International Academy for Interior Design (IVB) neemt SOR-examens af voor de opleiding 'Interieur- Verkoopstyling'.
10.2
Gedurende het examen is een toezichthouder aanwezig.
10.3
Kandidaten dienen de aanwijzingen van de toezichthouder strikt op te volgen.
10.4
Op het examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt en een mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld.
10.5
De kandidaten zijn verantwoordelijk voor het correct inleveren van de uitgewerkte examenopgaven.
10.6
De examenuitwerkingen worden per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen
10.7
Bij de bepaling van het eindcijfer per onderdeel worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Artikel 11: 
Beoordeling examen
11.1
De beoordelaar(s) is/zijn op de hoogte van de lesstof.

Artikel 12: 
Uitslag examen
12.1
Uiterlijk vijf weken na afloop van het examen komt de examencommissie bijeen ter vaststelling van de examenuitslagen.
12.2
Kandidaten zijn geslaagd voor het examen 'Interieur- & Verkoopstyling' wanneer zij voldoen aan de gestelde uitslagregel.
12.3
Kandidaten die niet voldoen aan de uitslagregel worden afgewezen.
12.4
De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de SOR.
12.5
Uiterlijk zeven weken na het examen wordt de uitslag door de SOR bekend gemaakt aan de personen, die rechtsgeldig examen hebben gedaan.
12.6
Kandidaten die zijn geslaagd ontvangen hun diploma per post. De overige kandidaten ontvangen een bericht van afwijzing.
12.7
Het diploma wordt ondertekend door de voorzitter en door de geslaagde.
12.8
Kandidaten die voor het examen zijn afgewezen hebben recht om in te schrijven voor een herexamen. Er is een vrijstelling voor het onderdeel  (praktijk of theorie) waaraan wel is voldaan. 

Artikel 13: 
Onregelmatigheden
13.1
Indien de kandidaat zich schuldig maakt aan bedrog of enige andere onregelmatigheid pleegt, wordt hem de verdere deelneming aan het examen ontzegd. Wanneer het bedrog of de onregelmatigheid eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, wordt hem geen diploma verleend.

Artikel 14: 
Toetreding SOR
14.1
Het diploma geeft automatisch recht om toe te treden tot de Stichting Orde van Register-interieurontwerpers. Hiervoor is geen entreegeld verschuldigd.
Na toetreding is hij gerechtigd het naam/beeldlogo: 'Register-interieurstylist' te voeren.

Artikel 15: 
Archivering examengegevens
15.1
Gedurende tenminste twee maanden na afloop van het examen bewaart het instituut het schriftelijke examenwerk.

Artikel 16: 
Onvoorziene en bijzondere omstandigheden
16.1
Een kandidaat die tijdens het examen te laat verschijnt, wordt toegelaten tot een half uur na de aanvang. Voor deze kandidaat wordt geen extra tijd gegeven.

Versie 0909
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Hoe is het examen 'Interieur- & Verkoopstyling' opgezet?

1.
Tijdens het examen ontvangen de kandidaten 30 vragen. Bij elke vraag zijn drie antwoorden gegeven. Hiervan moet één antwoord worden aangestreept. Hiervoor hebben de kandidaten 90 minuten de tijd.
De theorie is gebaseerd op het cursusmateriaal van de beroepsopleiding 'Interieur- & Verkoopstyling'.

2.
Voor het begin van het examen moet een werkstuk worden overlegd. Dit werkstuk moet vooraf door de kandidaat thuis worden gemaakt.

De examenkandidaat ontvangt ongeveer drie weken voor het examen de praktijkopdracht.
Het werkstuk moet bestaan uit:
Kleurencollage (moodboard) en werkomschrijving.
De werkstukken moeten aan de achterkant duidelijk worden voorzien van de naam waarmee u bent ingeschreven.

De werkstukken blijven in bezit van het IVB.
De werkstukken worden beoordeeld op:

* presentatie
* creativiteit
* duidelijkheid
* haalbaarheid

De praktijkwerkstukken moeten vooraf thuis worden gemaakt. 
Het is niet toegestaan om in het examenlokaal wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen.

Door het werkstuk aan te bieden aan de examencommissie geeft de examenkandidaat aan het werkstuk zelf te hebben gemaakt.

BEOORDELING EXAMEN
INTERIEUR- & VERKOOPSTYLING

De examenuitwerking worden door de examencommissie benoemde examinatoren nagekeken en per onderdeel voorzien van een cijfer van 1 (één) tot en met 10 (tien) en de daartussen liggende decimalen.
Bij de vaststelling van de examenuitslag worden de door de examinatoren gegeven cijfers per onderdeel gemiddeld.
Om te slagen moet de kandidaat voor zowel theorie als praktijk minimaal een 5,5 halen.

Theorie
Theorie  maximaal 10 punten
Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Beoordelingsschaal per onderdeel
1 fout 9,3
2 fouten 8,7
3 fouten 8
4 fouten 7,3
5 fouten 6,7
6 fouten 6
7 fouten 5,3
8 fouten 4,7
9 fouten 4
10 fouten 3,3
11 fouten 2,7
12 foten 2
13 fouten en meer 1

Praktijk
Praktijk maximaal 10 punten
Bij de bepaling van het eindcijfer worden de decimalen 0,5 en hoger naar boven afgerond.

Beoordelingsschaal per onderdeel
Presentatie: 0 t/m 2,5 punten
Creativiteit 0 t/m 2,5 punten
Duidelijkheid: 0 t/m 2,5 punt
Haalbaarheid: 0 t/m 2,5 punten